Ogłoszenie połączenia Opsenio sp. z o.o.  z Cohesive Polska sp. z o.o.

28.09.2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 22 września 2023 r. doszło do połączenia spółki Opsenio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000698000) jako spółki przejmowanej ze spółką Cohesive Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000455729) jako spółką przejmującą.

W związku z powyższym z dniem 22 września 2023 r. spółka Cohesive Polska sp. z o.o. jako spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Opsenio sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, stosownie do art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W rezultacie, stroną zawartych z Państwem umów  jest obecnie spółka Cohesive Polska sp. z o.o., która kontynuuje dotychczasową działalność Opsenio sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy aktualne dane tej spółki:

Cohesive Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000455729, kapitał zakładowy: 34.200,00 zł,

REGON: 146600712, NIP: 7010374042,

Prosimy o odnotowanie powyższej zmiany w prowadzonych przez Państwa rejestrach i bazach danych oraz o uwzględnianie ww. danych Spółki w wystawianych dokumentach i prowadzonej korespondencji.

W razie ewentualnych pytań pozostajemy do dyspozycji.

Poprzedni wpis Następny wpis