Plan połączenia Cohesive Polska sp. z o.o. z OPSENIO sp. z o.o.

07.08.2023

W związku z zamiarem połączenia spółki Cohesive Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (uprzednio VETASI sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmującej, ze spółką OPSENIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, jako spółką przejmowaną, w dniu 2 sierpnia 2023 r. Zarządy obu spółek uzgodniły i podpisały plan połączenia, stosownie do wymogów art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 500 § 2 i 2(1) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd OPSENIO niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek wraz z załącznikami.

Plan połączenia zostaje udostępniony co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma zostać podjęta uchwała o połączeniu spółek, i będzie dostępny na stronie internetowej OPSENIO bezpłatnie oraz nieprzerwanie przez cały wymagany okres, tj. co najmniej do dnia zakończenia ww. Zgromadzenia.

Poprzedni wpis Następny wpis